• آدرس : ایلام، میدان شهید کشوری، تپه شاهد، بیمارستان شهید مصطفی خمینی
  • کد پستی: 6931934833
  • شماره تماس : 08433338228